A cianté sun l Garda - 2005

20.10.2022

L Cor Sasslong ne n’à mei schivà la bria de fé pea pra cuncorsc de uni sort, per se lascé valuté y per se cunfrunté cun d’autri cores, ma nce per cunëscer d’autra jënt, per fé cunëscer l cor y nosta valeda de Gherdëina ora per l mond.

Do la gran esperienza fata pra la Olimpiada di cores a Busan tla Corea y a Bremen ti Paejes Tudësc à l cunsëi dl cor fat ora de tò pert pra l prim gran cuncors per cores che univa metù a jì tla Talia. La juebia ai 13 de utober 2005 à l cor fat pea pra n cuncors nternaziunel de mujiga sacra y profana a Riva del Garda. De ndut fovel unit adalerch 43 cores n reprejentanza de 16 nazions. Tlo fovel cores mescedei, cores d’ëiles y d’ëi, cores de jëuni y de mutons, de gran cores y nce de pitli.

L Cor Sasslong fova l sëul cor dla valedes ladines ma nce dla Provinzia de Bulsan che à fat pea.

La pert sacrela ie unida cianteda tla bela dlieja da na bona acustica de Riva, y la pert profana te un di salamënc dl Zënter di cungresc de Riva. Sota la bachëta dl dirighënt Willy Runggaldier à l cor mparà ite n bel program de set cianties da purté dant. Tla categuria mujiga de dlieja à l cor arjont n resultat drët bon, l diplom d’or, do avëi giapà na bona valutazion dala giuria nternaziunela. L cor de S. Cristina à nce fat pea tla categuria dla cianties populeres. Coche trueps sà ie l cor unì metù su propi per se dé ju cun la cianties populeres te de plu rujenedes.

Nce te chësta categuria iel sautà ora n diplom d’or: l segondo. La cianties fova “RifugioBianco” de De Marzi, “Ruzndumnadum” de J.Hoffer, “Do n tëmp” de Stefan Demetz y “In einem kühlen Grunde” de E.Bootz.

Ntan la premiazion à l cor pudù pië do i doi diploms d’or, che ti à fat truep unëur. Cun chësc resultat arjont ëssa l cor inò abù la rejon de fé pea pra la finela per la Olimpiada di cores de lugio 2006 a Xiamen tla Cina.

Loading...